تعبیر خواب خورشید

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی

تعبیر خواب خورشید زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از نظر روانشناسان رویا شاهراهی به ضمیر ناخودآگاه محسوب می‌شود و در نزدیکای سحر که خواب عمیق شده، گویا دریچه‌های ورود به ناخودآگاه هم باز می‌شوند. شاید همان بخشی از ذهن باشد که معبران باستانی آن را دروازه‌ای به سوی عالم غیب می‌دانند. بنابراین هر رویا را از دو جنبه می‌توان تعبیر کرد؛ بعد روانشناسی و بعد عرفانی. تعبیر خواب هر آنچه که باشد حال و برداشت شما از آن خواب هم تاثیر بسیاری بر معنای آن دارد. گاه خوابی معنای بدی دارد، اما شما هم در خواب و هم در بیداری احساس خوبی از دیدن آن خواب دارید، بنابراین علی رغم توضیحات زیر می‌توان گفت برداشت‌تان بسیار اهمیت دارد. برای دریافت تعبیر خواب تان می‌توانید مشاوره تلفنی دریافت کنید.

تعبیر خواب خورشید از نظر معبران باستانی

به عقیده معبران باستانی، دیدن حالت‌های مختلفی از خورشید در خواب می‌تواند تعابیر متفاوتی نیز داشته باشد. در ادامه تعبیر خورشید را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده‌ایم. برای دیدن انواع تعبیر خواب کلیک کنید.

تعبیر خواب خورشید از نظر محمد بن سیرین

محمد بن سیرین از بزرگ‌ترین معبران باستانی است که می‌گوید : تعبیر خورشید در خواب پادشاه است. اگر فردی در خواب ببیند که خورشید می‌لرزد، خواب او به این معنی است که پادشاه دچار ضرر و زیان می‌شود.

تعبیر خواب‌ خورشید از نظر دانیال نبی (ع)

دانیال نبی (ع) در تعبیر خواب خورشید با محمد بن سیرین هم عقیده است و دیدن خورشید در خواب را به پادشاه تعبیر می‌کند. اگر فردی در خواب ببیند که خورشید را از آسمان می‌گیرد، تعبیر خواب او این است که دوست و مقرب پادشاه می‌شود. در صورتی که فرد در خواب ببیند که خورشید شده است، تعبیر خواب او رسیدن به بزرگی و حشمت است.

دانیال نبی (ع) می‌فرماید : اگر فردی در خواب ببیند که خورشید تیره و تاریک شده است و در جای خودش قرار ندارد، خواب او به این معنی است که برای انجام کارهایش به پادشاه احتیاج پیدا می‌کند.

تعبیرخواب خورشید از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند که در میان خورشید یک نقطه سیاه وجود دارد، خواب او به این معنی است که پادشاه زمانه‌ای که در آن زندگی می‌کند، برای به دست آوردن مال و ثروت دل مشغولی دارد. نور نداشتن خورشید در خواب به معنای عزل شدن پادشاه است.

در صورتی که فرد در خواب ببیند که خورشید به سمت سوراخی حرکت می‌کند و کم‌کم وارد آن شده و ناپدید می‌شود، خواب او به این معنی است که پادشاه از دنیا می‌رود و در پی آن مردم دچار غم و ناراحتی می‌شوند. پرستیدن خورشید در خواب به معنای این است که خواب بیننده از نزذیکان پادشاه می‌شود.

تعبیرخواب خورشید از نظر جابر مغربی

جابر مغربی از دیگر معبران باستانی است که می‌گوید : خورشید در خواب پدر است و ماه در خواب مادر می‌باشد. اگر فرد در خواب ببیند که خورشید بسیار روشن می‌تابد، خواب او به این معنی است که خواب‌بیننده از نزدیکان خود زن می‌گیرد.

اگر فردی در خواب ببیند که خورشید، ماه و ستاره‌ها در یک مکان هستند و خواب‌بیننده همه آن‌ها را در یکجا جمع کرده است، خواب او به این معنی می‌باشد که فرد پادشاه می‌شود و همه مطیع او می‌گردند. در صورتی که خورشید، ماه و ستاره‌ها همه در کنار هم جمع شوند و تیره و تاریک گردند؛ خواب او به این معنی است که خواب‌بیننده به هلاکت و نابودی می‌رسد.

تعبیرخواب خورشید از نظر اسماعیل بن اشعث

به عقیده اسماعیل بن اشعث، اگر فردی در خواب ببیند که در حال نگاه کردن به خورشید است اما به یکباره از آن روی برمی‌گرداند؛ خواب او به این معنی است که خواب‌بیننده ابتدا کافر بوده است اما بعدها مسلمان می‌شود و دوباره کافر می‌گردد.

حرف زدن با خورشید در خواب، رسیدن به جایگاه بالایی از طرف پادشاه تعبیر می‌گردد. دیدن لرزش خورشید در خواب، به این معنی است که پادشاه از جایی که فکرش را هم نمی‌کند، دچار غم و اندوه می‌گردد.

تعبیرخواب خورشید از نظر یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) می‌فرماید : دیدن خورشید در خواب به این معنی است که حرمت زیادی از سمت خویشان به خواب‌بیننده می‌رسد.

تعبیرخواب خورشید از نظر شیخ طوسی

شیخ طوسی می‌گوید دیدن خورشید در خواب که به یک باره تاریک می‌شود به این معنی است که کم‌آبی، خشکسالی و قحطی در پیش است.

تعبیر خواب خورشید از نظر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) برای دیدن خواب خورشید، هشت تعبیر متفاوت را ارائه کرده است :

  1. خلیفه
  2. پادشاه
  3. رئیس و ارباب
  4. روزی رسان
  5. عدل پادشاه
  6. منفعت رعیت
  7. برای مرد یک زن و برای زن یک شوهر
  8. کار روشن و نیکو

امام صادق (ع) می‌فرماید : اگر فردی در خواب ببیند که به آفتاب سجده کرده است، تعبیر خواب او این است که نزد پادشاه زمانه عزیز می‌شود.

تعبیرخواب خورشید از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: معبران باستانی بر روی تعبیر خواب خورشید با یکدیگر اتفاق نظر دارند؛ بسیاری از این معبران دیدن خورشید را به پادشاه و برخی دیگر آن را پدر و مادر تعبیر می‌کنند. فروید نیز با معبران باستانی هم عقیده است و خورشید را نمادی از شاه و یا قدرت برتر همچون پدر تعبیر می‌کند.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید : تابیدن نور خورشید بر روی دیوار و حیاط خانه به زنی برجسته تعبیر می‌شود که بر سر راه خواب‌بیننده قرار می‌گیرد. افرادی که جوان هستند می‌توانند این خواب را به عشق و یک ازدواج پرشکوه معنا کنند.

در صورتی که فرد در خواب ببیند که ابری بر روی خورشید قرار گرفته و آن را تاریک کرده است، این خواب به این معنی می‌باشد که غم و اندوهی خواب‌بیننده را آزار می‌دهد. اگر فرد در خواب ببیند که آفتاب را در دست گرفته و به مالکیت خود درآورده است، تعبیر خواب او رسیدن به جایگاه بالا است.

تعبیر خواب خورشید از نظر روانشناسان

روانشناسان با مطالعاتی که بر خواب و رویا داشته‌اند، متوجه فعالیت‌های روانی ناخودآگاه در هنگام خواب شده‌اند. ناخودآگاه همان بخشی است که در عالم بیداری سکوت کرده، ولی تاثیر زیادی بر باورها، شناخت و حتی رفتار ما دارد. وقتی که به خواب می‌روید، ناخودآگاه کنترل را به دست گرفته و هر آنطور که می‌خواهد رفتار می‌کند. ناخودآگاه مانند راهرویی که پر از در هست در خود ساکنانی دارد که از کودکی تا به امروز این راهرو بلندتر و پرجمعیت‌تر گشته است. در عالم خواب گویی این ساکنان بیرون آمده و گاه خاطرات و گاه ترس‌ها و گاهی هم آرزوها را مرور می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با خواب دیدن کلیک کنید.

اما گاهی هم رویاهایی می‌بینیم که هرگز اتفاق نیافتاده و یا به آن فکر نشده. برای مثال ممکن است زمانی خواب خورشید ببینید که در طول روز اصلا به آن فکر نکردید یا هیچ گونه مشغله ذهنی در مورد آن نداشتید.

روانشناسان به خصوص آن‌هایی که با رویکردهای روانکاوی کار می‌کنند بر این باورند که اشیاء مختلف در خواب می‌توانند نماد و بازتاب یک موضوع خاص باشند. آن‌ها از طریق کاوش در مورد نوع هیجانی که در خواب وجود داشته و کمک گرفتن از تکنیک‌هایی نظیر تداعی آزاد، در مورد رویا تلاش می‌کنند به معنای نهفته در خواب پی ببرند. برای آشنایی بیشتر با روش های مربوط به روانکاوی کلیک کنید.

تعبیر خواب خورشید به روش یونگ

در کتاب تعبیر رویا به روش یونگ آمده است که دیدن خواب خورشید نمادی از صلح، آرامش درونی، روشنگری و بینش است.

خورشید در خواب می‌تواند به انرژی و قدرتی که از سمت خدا می‌باشد نیز اشاره داشته باشد. به عقیده یونگ دیدن خورشید در خواب دارای تعبیر بسیار خوبی است و هرچه خورشید درخشنده‌تر باشد، تعبیرخواب نیز بهتر است.

اگر در خواب ببینید که خورشید دارای نور بسیار خیره‌کننده‌ای می‌باشد، این خواب به این معناست که مسئله‌ای سخت و خطرناک در زندگی خواب‌بیننده وجود دارد. خورشید در خواب دارای تعبیر نیکویی می‌باشد که هر گونه اختلال در آن می‌تواند به هرج و مرج در زندگی واقعی اشاره داشته باشد.

ویرانی خوردشید از نظر یونگ

بونگ می‌گوید: دیدن خواب خورشیدی که منفجر شده است، اشاره به پایان ویرانگر یک واقعیت در عالم بیداری دارد. درواقع کسی که این خواب را می‌بیند، احساس می‌کند در عالم بیداری بخشی از زندگی خود را از دست داده است.

دیدن خواب آفتاب گرفتن و برنزه شدن نشانه غرایز اولیه و احساسات طبیعی خواب‌بیننده است. در تعابیری دیگری از یونگ این خواب اشاره به به سخت کوشی نیز دارد. دیدن آفتاب گرفتن افراد دیگر که در حال برنزه شدن هستند، به معنای عدم شناخت خواب‌بیننده نسبت به خودش می‌باشد.

تعبیرخواب خورشید به روش لوک اویتنهاو

به عقیده لوک اویتنهاو دیدن طلوع خورشید در خواب نمادی از زندگی آرام خواب‌بیننده است. خورشید تابان در خواب نیز به ثروت اندوزی تعبیر می‌گردد.

تعبیرخواب خورشید به روش آنلی بیتون

آنلی بیتون از معبران غربی است که می‌گوید: دیدن خورشید در میان ابرها به این معنی می‌باشد که در زندگی واقعی مشکلات و سختی‌ها به مرور کمرنگ‌تر می‌شوند و جای خود را به خوشبختی و سعادت می‌دهند.

به عقیده آنلی بیتون، دیدن طلوع خورشید در خواب، اشاره به روزهای شعف‌انگیز در آینده دارد. اگر فرد خورشید را در هنگام ظهر در خواب مشاهده می‌کند، تعبیر خواب او این است که در روزهای آینده به سعادتی نامحدود دست پیدا می‌یابد. غروب خورشید در خواب نیز به لذت بردن از ثروت تعبیر می‌گردد؛ کسانی که این خواب را می‌بینند باید در عالم بیداری بیشتر از گذشته مراقب منافع خود باشند.

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع خواب می‌توانید در هر زمان از روز برای مشاوره تلفنی با برترین متخصصان در مرکز مشاوره روانشناسی ذهن نو از طریق شماره 02191002360 تماس بگیرید.

کانال تلگرام روانشناسی      اینستاگرام روانشناسی


شماره تماس ذهن نو
دکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره